കൈപ്പുഴ പുളിയംപറമ്പിൽ ജോസഫ് നിര്യാതനായി

54

കൈപ്പുഴ പുളിയംപറമ്പിൽ ജോസഫ് നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 നുകൈപ്പുഴ പള്ളിയിൽ.