ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാനുള്ള അവസരം ആരംഭിച്ചു

72

2019 ൽ നടക്കുന്ന ലോക് സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി 2O19 ജനുവരി 1 ന് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവരെ (200O വർഷത്തിൽ ജനിച്ചവർ) വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
വേണ്ട രേഖകൾ
1. PP സൈസ് ഫോട്ടോ
2. SSLC ബുക്ക് കോപ്പി
3. ആധാർ കോപ്പി
4. റേഷൻ കാർഡ് കോപ്പി
5. വീട്ടു നമ്പർ
6. ഫോൺ നമ്പർ
7. വീട്ടിലെ ഒരാളുടെ ID കാർഡ് നമ്പർ
2019 ജനുവരി 1 ലേക്ക് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്ന എല്ലാവരും ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക..