കരിങ്കുന്നം കോയിക്കര നാരായണന്റെ ‘അമ്മ ജാനകി പരമേശ്വരൻ നിര്യാതയായി

287

കരിങ്കുന്നം കോയിക്കര ജാനകി പരമേശ്വരൻ നിര്യാതയായി. മൃതസംസ്കാരശുശ്രുഷകൾ ഇന്ന് 11 മണിക്ക്