കരിങ്കുന്നം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ ഒരു വർണഭമായി കാഴ്ച.

129