കരിങ്കുന്നം ഗവൺമെൻറ് എൽ.പി സ്കൂളിന് എംഎൽഎ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച സ്കൂൾ ബസിന്റെ ഉൽഘാടനം എംഎൽഎ ശ്രീ.പിജെ ജോസഫ് നിർവഹിച്ചു.

277