വെണ്മറ്റത്തിൽ വി.വി മത്തായിയുടെ അമ്മ ഏലി വർഗീസ്(93) നിരിയാതയായി

360

CPIM ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറും തൊടുപുഴ അർബൻ ബാങ്ക് പ്രിസിഡന്റുംമായാ വെണ്മറ്റത്തിൽ വി.വി മത്തായിയുടെ അമ്മ ഏലി വർഗീസ്(93) നിരിയാതയായി. സംസ്കാരം പിന്നീട്