പാതാമ്പുഴ ചിറ്റാനപ്പാറയിൽ ചെല്ലപ്പൻ (74) നിര്യാതനായി.

2

പാതാമ്പുഴ: ചിറ്റാനപ്പാറയിൽ ചെല്ലപ്പൻ (74) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം (14.10.2018) ഞായറാഴ്ച്ച 12:30 PM ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ.