കരിങ്കുന്നം പള്ളിയിൽ സകല മരിച്ചവരുടെയും തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു.

273