ഡ്രാമ ഡ്രാമയാകുമ്പോൾ.

96

ഡ്രാമ ഡ്രാമയാകുമ്പോൾ..
രഞ്ജിത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ലാലേട്ടന്റെ നായകനാകുന്ന ഡ്രാമ സിനിമയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന റിവ്യൂ.
ഏത് തരം പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സിനിമയാണ്.