സർക്കാർ സിനിമ.

218

ദളപതി വിജയ് നായകനാകുന്ന വൻ ബജറ്റ് ചിത്രം *സർക്കാർ*- കാശ് പോകുമോ ?
സർക്കാർ സിനിമ കാണുമുൻപ് റിവ്യൂ കാണാം.