കെ.സി.വൈ.എൽ.സുവർണ്ണ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനം സെന്റ് തോമസ് പഴയ പള്ളി കല്ലറയിൽ നിന്നും തത്സമയം

87