ഒറ്റലൂർ കുരീക്കാട്ടിൽ തോമസ്‌ കെ.സി നിര്യാതനായി സംസ്ക്കാരം നാളെ (7.8.2019) രാവിലെ 10 മണിക്ക് വീട്ടിൽ ആരംഭിച്ച് പൈങ്ങോട്ടൂർ (ചാത്തമറ്റത്ത്) നടത്തപ്പെടുന്നു