മൂന്നിലവ്: മൂഴിക്കുഴിയിൽ മറിയാമ്മ തോമസ്(91) നിര്യാതയായി.

188

മൂന്നിലവ്: മൂഴിക്കുഴിയിൽ മറിയാമ്മ തോമസ്(91) നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം നാളെ (20.08.2019) രാവിലെ 11മണിക്ക് മൂന്നിലവ് സെന്റ്. മേരീസ് ദേവാലയത്തിൽ

 സംസ്കാര ശ്രശൂക്ഷകൾ www.karimkunnamlive.com ൽ തത്സമയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.