കാർഷികമേള ജനുവരി 13 മുതൽ 15 വരെ തൊടുപുഴയിൽ

119

 

ഗാന്ധിജി സ്റ്റഡി സെന്റർ ചെയർമാൻ ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ്‌ന്റെ  നേതൃത്വത്തിൽ  നടത്തുന്ന കാർഷികമേള ജനുവരി 13 മുതൽ 15 വരെ തൊടുപുഴയിൽ .