പടമുഖം മാന്തോട്ടത്തിൽ ചിന്നമ്മ ജോൺ നിര്യാതയായി.

307

പടമുഖം മാന്തോട്ടത്തിൽ ചിന്നമ്മ ജോൺ നിര്യാതയായി. സംസ്കാരശുശ്രുഷകൾ ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 2:30 നു പടമുഖം സേക്രട്ട്ഹാർട്ട് പള്ളിയിൽ