മാവേലിക്കര കോശി വർഗീസ് (64) (ജോയി) നിര്യാതനായി

202

മാവേലിക്കര ഗ്രേസ് വില്ല കോശി വർഗീസ് (64) (ജോയി) നിര്യാതനായി സംസ്‌കാരം ഇന്ന് 3 മണിക്ക്.