കുറിക്ക് കൊള്ളുന്ന മറുപടിയുംമായി കരിമ്പുംകാലായിൽ അച്ഛൻ

981

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് കരിങ്കുന്നം പള്ളിവികാരിക്കും, കൈക്കാരനും എതിരെ ഉയർന്ന വ്യക്തതയില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി സെന്റ് അഗസ്റ്റിന് ക്നാനായ പള്ളി വികാരി റവ. ഫാ. തോമസ് കരിമ്പിൻകാലയിൽ അച്ചൻ