കരിങ്കുന്നം:ജനസേവനത്തിനായി ജനമൈത്രി ബസ് സർവിസ് ആരംഭിച്ചു.കരിങ്കുന്നം പുറപ്പുഴ റൂട്ടിൽ.
താഴെ വീഡിയോ കാണവുന്നത് ആണ്.